mask
You are here: Home / Nieuws / Aanbesteding Uithoflijn van start

Aanbesteding Uithoflijn van start

Zowel het dagelijks bestuur van Bestuur Regio Utrecht (BRU) als het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht heeft ingestemd met het definitief ontwerp (DO) voor de Uithoflijn. Daardoor kan nu worden gestart met de aanbesteding van de aanleg van de trambaan en de aanbesteding van de aanschaf van het trammaterieel.

Staatssecretaris Mansveld van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft bovendien de eerder toegezegde beschikking voor de Rijksbijdrage van 110 miljoen euro (prijspeil 2013) afgegeven. ,,Met de Uithoflijn verbeteren straks de leefbaarheid en de veiligheid van de stad,’’ aldus de staatssecretaris.

Door de Rijksbijdrage krijgt de bereikbaarheid in de regio Utrecht een enorme impuls. Ook levert de keuze voor de tram een verbetering van de luchtkwaliteit op. Bovendien wordt de verkeerssituatie veiliger door vermindering van het aantal bussen en de fysiek gescheiden verkeersstromen. Dat is met name belangrijk voor de vele fietsers in de stad. Met de komst van de Uithoflijn kunnen vanaf 2018 circa 45.000 reizigers per dag gebruik maken van modern, hoogwaardig openbaar vervoer tussen Utrecht Centraal en kenniscentrum De Uithof.

Het besluit van het dagelijks bestuur van BRU is een zogeheten ‘voorgenomen’ besluit. Het voorstel wordt in juni aan het algemeen bestuur van BRU voorgelegd.

Wijzigingen
In het Definitieve Ontwerp zijn voor de reizigers vier punten geoptimaliseerd. In de eerste plaats is het ontwerp voor de halte Utrecht Centraal Centrumzijde, in overleg met de Projectorganisatie Stationsgebied (POS), aangepast, waardoor het veiliger wordt voor de reiziger. Verder is bij de ontwerpen voor wegkruisingen meer rekening gehouden met fietsers, er komen automatische halve overwegbomen (AHOB) aan de Koningsweg en er zijn verbeteringen aan de ligging van tramsporen, waardoor rijcomfort en -snelheid toenemen.

Bij het opstellen van het DO is zorgvuldig rekening gehouden met belangen van betrokkenen uit de directe omgeving. Intensief overleg met de gemeente Utrecht en Rijkswaterstaat zorgde onlangs voor overeenstemming over aanpassingen in het ontwerp die nodig bleken in verband met de voorgenomen verbreding van de rijksweg A27 en A28.

EMI
Een goed voorbeeld van samenwerking met de Uithofpartners is de manier waarop gewerkt is aan het beperken van elektromagnetische interferentie. Zonder ingrepen veroorzaakt de tram magnetische velden die in sommige gevallen invloed hebben op gevoelige meetapparatuur. Dit zou in De Uithof, waaronder het Centrum voor Beeldgestuurde Oncologische Interventie (CBOI) voor serieuze problemen kunnen zorgen. In nauw overleg met de partners in De Uithof is een oplossingsrichting gevonden die bestaat uit technische aanpassingen en een kleine verschuiving van het tracé.

13 juni 2013

Filed under: